Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniu Młodzieżowej Szkoły Animatora, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej z siedzibą w Tarnowie, Pl. Katedralny 1/1, 33-100 Tarnów zwany dalej organizatorem.

1.2. Szkolenia są organizowane według programu i na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie, umieszczonym na stronie internetowej organizatora: www.ksm.diecezja.tarnow.pl oraz www.mlodziez.diecezja.tarnow.pl.

1.3. Celem Młodzieżowej Szkoły Animatora jest wyszkolenie liderów chcących rozwijać swoje umiejętności i lepiej działać na rzecz swojej organizacji oraz społeczności lokalnej. MSA to cykl spotkań (5 weekendowych zjazdów) dla animatorów, liderów, wolontariuszy organizacji, ruchów i stowarzyszeń kościelnych działających na terenie diecezji tarnowskiej.

1.4. Udział w szkoleniu jest dobrowolny.

1.5. W szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat.

1.6. Zajęcia odbywają się wyjazdowo.

1.7. Zgłoszenia na szkolenie można dokonać w następujący sposób:
a) poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy:
b) telefonicznie na numer: (0-14) 621-32-18 (wymagany formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie internetowej organizatora)
c) osobiście w biurze KSM DT (wymagany formularz zgłoszeniowy - dostępny na stronie internetowej organizatora)
najpóźniej w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Dodatkowo uczestnik każdorazowo zobowiązany jest potwierdzić swoje uczestnictwo lub rezygnację ze szkolenia najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem zjazdu. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym, uczestnik może zostać obciążony kosztami uczestnictwa. Po upływie terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne po uzgodnieniu z organizatorem.

1.8. Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 2. Odpłatność

2.1. Opłata za każde szkolenie ustalana jest odrębnie i zamieszczona w ofercie.

2.2. Opłata za szkolenie obejmuje usługi wymienione w ofercie. (§ 3, pkt.3.3)

2.3. Wpłaty za szkolenie należy dokonać przy zakwaterowaniu.

§ 3. Szkolenie

3.1. Termin i miejsce przeprowadzenia szkolenia jest podane w ofercie szkolenia na stronie internetowej organizatora www.ksm.diecezja.tarnow.pl lub www.mlodziez.diecezja.tarnow.pl.

3.2. Na szkolenie uczestnik poniżej 18 roku życia dostarcza pisemną zgodą rodzica.

3.3. W ramach opłaty uczestnik szkolenia ma zagwarantowane: zakwaterowanie, posiłki, opiekę oraz materiały szkoleniowe.

3.4. Szkolenia prowadzone są przez liderów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz zaproszonych gości specjalizujących się w danej dziedzinie.

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: harmonogramu zajęć, terminu szkolenia, prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu zajęć, liczby godzin oraz opłaty za szkolenie. Informację o zmianie organizator zobowiązuje się zamieścić zarówno na stronie internetowej jak i wysłać wiadomość do zarejestrowanych uczestników na wskazane przez nich w formularzu adresy e-mail.

3.6. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest certyfikat ukończenia szkolenia. Otrzymuje go uczestnik, który wziął udział we wszystkich zajęciach przeprowadzonych w ramach szkolenia (5 paneli). Certyfikat potwierdza również przynależność do Wspólnoty Liderów Młodzieżowej Szkoły Animatora.

§ 4. Prawa i obowiązki Uczestnika

4.1. Prawa
a) Uczestnik ma prawo do znajomości swoich praw.
b) Uczestnik ma prawo do wyrażania swojej opinii dotyczącej szkolenia na przygotowanych przez organizatora formularzach. Opinia powinna być zgodna z zasadą o poszanowaniu godności osobistej.
c) Uczestnik ma prawo znać kryteria oceniania i standardy egzaminacyjne.
d) Uczestnik ma prawo do rzetelnej i sprawiedliwej oceny zadań i egzaminów.
e) Uczestnik ma prawo do poprawienia oceny.
f) Uczestnik ma prawo do zadawania pytań prowadzącym w przypadku niezrozumienia tematu i treści zajęć.
g) Uczestnik ma prawo wglądu do regulaminu.

4.2. Obowiązki
a) Uczestnik ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w regulaminie.
b) Uczestnik ma obowiązek brać pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie.
c) Uczestnik ma obowiązek aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach i nie spóźniać się.
d) Do obowiązków uczestnika należy przestrzeganie zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć.
e) Do obowiązków uczestnika należy przestrzeganie zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków, stosowania przemocy.
f) Uczestnik ma obowiązek dbać o ład i porządek w ośrodku oraz mienie własne i innych. Za wyrządzone szkody odpowiada uczestnik.
g) Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać prowadzącym wszystkie uszkodzenia sprzętu itp.
h) Uczestnik ma obowiązek okazywać szacunek prowadzącym i innym uczestnikom szkolenia.
i) Uczestnik ma obowiązek być skromnym zarówno w zachowaniu jak i wyglądzie.
j) Uczestnik nie może bez wiedzy prowadzącego opuścić ośrodka.
k) Uczestnik ma obowiązek przestrzegania ciszy nocnej i używania obuwia zamiennego na terenie ośrodka.
l) Uczestnik ma obowiązek informowania o złym samopoczuciu i stanie zdrowia.
m) Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
n) Uczestnik ma obowiązek zachować zasady higieny osobistej i higieny otoczenia.
o) Uczestnika ma obowiązek godnego reprezentowania postaw dobrego chrześcijanina i animatora.
p) Uczestnik ma wykazywać się postawą gotowości do służenia, ewangelizacji oraz pozytywnego wpływu na środowisko.

§ 5. Prawa i obowiązki Organizatora

5.1. Prawa
a) Organizator ma prawo do wyboru form organizacyjnych i metod pracy.
b) Organizator ma prawo do ustalania zasad pracy domowej i egzaminu oraz zasad ich oceny.
c) Organizator ma prawo do decydowania o możliwości i terminie poprawienia przez uczestnika oceny.

5.2. Obowiązki
a) Organizator ma obowiązek dbać o dobro podległych sobie osób oraz o rzetelną i sprawiedliwą ocenę ich osiągnięć.
b) Organizator ma obowiązek maksymalnie ułatwić uczestnikom dotarcie do istoty tematu zajęć i motywować ich aktywność w osiąganiu wiedzy.
c) Organizator ma obowiązek przygotowania niezbędnych środków dydaktycznych oraz zapewnienia bezpiecznego ich używania.
d) Organizator ma obowiązek zapewnić właściwe warunki do swobodnej pracy uczestnika.

§ 6. Odpowiedzialność

6.1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.

6.2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestnika lub osób trzecich w związku z wykorzystaniem przez uczestnika informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

6.3. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu.

6.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie osobiste, przedmioty wartościowe przywiezione przez uczestników szkolenia.

§ 7. Kary

7.1. Za nieprzestrzeganie regulaminu szkolenia Uczestnik może zostać ukarany:
a) upomnieniem ustnym prowadzącego
b) upomnieniem ustnym skierowanym do księdza opiekuna
c) wykluczeniem uczestnika ze szkolenia

7.2. Kara nie może naruszać godności osobistej uczestnika.

7.3. O zastosowaniu wobec uczestnika regulaminowej kary wykluczenia ze szkolenia organizator powiadamia księdza proboszcza.

7.4. Uczestnik ma prawo odwołania się od udzielonej kary do Zarządu KSM DT w Tarnowie w terminie 7 dni od dnia jej udzielenia.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na w/w. stronach internetowych.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2013 r.