Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

Regulamin

REGULAMIN REKOLEKCJI DLA MŁODZIEŻY

PROWADZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ NOWEJ EWANGELIZACJI JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

 

1. Udział w Rekolekcjach jest dobrowolny. Zapisy odbywają się w formie ustalonej przez organizatora (przez formularz na stronie internetowej lub u swojego Animatora w parafii). Warunkiem zapisu jest wpłacenie w terminie wyznaczonym przez Organizatora zaliczki bezzwrotnej. Najpóźniej w dniu przyjazdu na Rekolekcje Uczestnicy uiszczają pozostałą opłatę.

2. Zapisując się na wydarzenie, Uczestnik (lub w przypadku osób niepełnoletnich Rodzic/Opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach oraz na kontaktowanie się z nim Organizatorów zarówno przed, w trakcie jak i po rekolekcjach. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

OŚWIADCZENIE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

   

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art.23 ust.1pkt.1 i art.23 ust. pkt.5 oraz art.27 pkt.4 (Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.2016.922) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.mlodzinaprogu.pl jest Biuro Programu Młodzi Na Progu Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31.


Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31. danych osobowych podanych przez niego w procesie zgłoszenia na Rekolekcje. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31. danych osobowych może uniemożliwiać zgłoszenie na Rekolekcje organizowane przez Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31.

 

Dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 31. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000544406, NIP: 6312656423, REGON: 360825470.

Uczestnik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są zgodne z rzeczywistością.

3. Każdy Uczestnik ma obowiązek oddania Organizatorowi wypełnionej i podpisanej przez Rodzica/Opiekuna Karty Uczestnika. Na Karcie uczestnicy zgłaszają organizatorom rekolekcji wszelkie przeciwwskazania związane z dietą (np. alergie) oraz choroby przewlekłe. Dodatkowo Rodzic/Opiekun ma obowiązek wypełnienia i podpisania Oświadczenia odnośnie ewentualnej hospitalizacji i przyjmowanych leków. Kartę Uczestnika i oświadczenia należy oddać wyznaczonej przez Organizatora osobie pierwszego dnia Rekolekcji.

4. Stając się użytkownikami Ośrodka Rekolekcyjnego uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu wewnętrznego tego ośrodka.

5. Uczestnik jest obecny na każdym punkcie programu.

6. Uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do poleceń, zakazów, nakazów wydawanych przez Organizatora, Animatora lub inną osobę z Ekipy.

7. Zabronione jest posiadanie i spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, palenie papierosów oraz spożywanie innych środków odurzających i używek. W przypadku stwierdzenia u Uczestnika złamania tego punktu Regulaminu postępuje się zgodnie z punktem 17. niniejszego dokumentu.

8. W trakcie trwania rekolekcji Uczestnik ma bezwzględny zakaz opuszczania terenu ośrodka bez opieki Animatora.

9. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania ciszy nocnej. W trakcie ciszy nocnej uczestnicy przebywają w swoich pokojach (obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania budynku). Animatorzy mają obowiązek sprawdzania przestrzegania przez Uczestników tego punktu Regulaminu.

10. Uczestnik informuje o każdej dolegliwości zdrowotnej Animatora lub osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Lekarza.

11. Uczestnicy na każdy punkt programu przychodzą punktualnie i są odpowiednio przygotowani – zgodnie z zaleceniami Animatorów (np. sportowy ubiór).

12.Uczestnicy wypełniają zlecone wcześniej posługi, które obejmują przygotowanie niektórych punktów programu (animacje, modlitwa, Eucharystia itp.), dbanie o Ośrodek (np. sprzątanie), posługa przy posiłkach. Posługi wykonują pod kierunkiem Animatora grupy.

13. Zabronione jest używanie sprzętów elektronicznych (telefonów komórkowych, mp3 itd.) podczas punktów programu. Uczestnicy mogą korzystać z nich tylko w czasie przerw, przed rozpoczęciem i po zakończeniu punktów programu rekolekcji.

14. W trakcie trwania Rekolekcji uczestnicy są zakwaterowani w przydzielonych wcześniej pokojach. Obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych i przebywania w pokojach płci przeciwnej (dotyczy to nie tylko nocy) pod karą wydalenia z rekolekcji.

15. Podczas zorganizowanego wyjścia poza teren ośrodka Uczestnik ma obowiązek zachowywania zasad bezpieczeństwa, przestrzegania poleceń Ekipy, nie oddalania się od grupy oraz punktualnego stawienia się na miejscu zbiórki. Animator ma obowiązek każdorazowego przeliczenia swojej grupy, przed wyjściem sprawdzenia, czy Uczestnicy posiadają odpowiedni ubiór (np. w trakcie wyjścia w góry – buty, nakrycie głowy itp.) oraz czuwania nad tym, by uczestnicy nie tworzyli luk podczas poruszania się kolumną pieszych.

16. Każdy Uczestnik i Animator jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania go.

17. W przypadku posiadania/spożywania alkoholu, narkotyków i innych używek, łamania któregokolwiek punktu Regulaminu, rażącego braku dyscypliny lub niestosownego zachowania Dyrektor rekolekcji powiadamia o tym fakcie Rodzica/Opiekuna prawnego telefonicznie. Uczestnik zostaje zabrany z rekolekcji w trybie pilnym przez Rodzica na jego koszt. Wniesiona opłata (lub jej część) za rekolekcje nie zostaje zwracana.

18. Uczestnicy mają obowiązek posiadania odpowiedniego stroju, zgodnego z charakterem rekolekcji, a także wszystkich rzeczy wymienionych w Karcie Uczestnika (np. buty i kurtka na wyjście w teren, śpiwór, Pismo Święte).

19. Animatorzy mają bezwzględny obowiązek przestrzegania poleceń Dyrektora Rekolekcji.

20. Decyzje o podjęciu działań po zauważeniu wszelkich problemów, które wystąpią w trakcie trwania Rekolekcji, a które nie zostały wymienione w powyższym Regulaminie, podejmuje Organizator, biorąc pod uwagę kwestie prawne (w tym bezpieczeństwo Uczestników).Decyzje podejmowane przez Kierownika są ostateczne.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy materialne, które zabiera ze sobą uczestnik na własną odpowiedzialność.

22. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na zdjęciach wykonanych przez Animatora/ Dyrektora Rekolekcji na stronie Młodzi na Progu http://mlodzinaprogu.pl i profilu Facebook dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/M%C5%82odzi-Na-Progu-226703177531455/ oraz https://www.facebook.com/M%C5%82odzi-na-Progu-diecezja-tarnowska-597633120601892/

23. W powyższym regulaminie słowa:

- Animator jest równoznaczny z Wychowawcą,

- Organizator/Dyrektor Rekolekcji jest równoznaczny z Kierownikiem Wypoczynku i Kierownikiem WycieczkiSzkolnej,

- Ekipa jest równoznaczna z Kadrą.