Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

O programie

Wizja

Celem programu „Młodzi Na Progu” nie jest wyłożenie wiedzy, którą można później zweryfikować egzaminem, ale doprowadzenie młodego człowieka do decyzji wiary – osobistego spotkania z Jezusem jako żywą Osobą oraz do środowiska wiary – wspólnoty w Kościele, w której mógłby wzrastać w wierze i rozwijać się jako człowiek. Konieczne jest, aby po zakończeniu programu, zaprosić uczestników do wspólnoty młodzieżowej lub -  jeśli jej nie ma - stworzyć ją.

Osoby, które weszły do wspólnoty stają się współpracownikami w dziele ewangelizacji i kandydatami na animatorów. Pragnieniem twórców programu jest, aby wszyscy pracujący z programem Młodzi Na Progu mieli także kontakt ze wspólnotą w której powstał: Szkołą Nowej Ewangelizacji. 

Ekipa

Program prowadzi zespół złożony z księdza i świeckich animatorów. Ksiądz jest jego niezbędną częścią. Współpracowników najlepiej szukać w ruchach formacyjnych, takich jak Szkoła Nowej Ewangelizacji, Ruch Światło-Życie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży itp.

       Jeśli przy parafii nie ma żadnej wspólnoty, z której mogliby wywodzić się animatorzy, można zaangażować po prostu chętnych, ale wtedy trzeba im również zaproponować formację. Mogą oni sami przeżyć rekolekcje dla młodych i kurs Nowe Życie. Można też najpierw zrealizować program samemu z jedną małą grupą, która za rok stanie się zespołem animatorów. W każdym przypadku taki zespół powinien w całości wziąć udział w warsztatach.

Praca

      Realizacja programu przebiega dwutorowo: ewangelizacja kandydatów do bierzmowania i formacja ekipy prowadzącej. Ksiądz, który bierze odpowiedzialność za program, powinien być na każdym spotkaniu i spotykać się z animatorami na wspólnej modlitwie, podsumowaniach i rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

Kursy dla młodych

Integralną częścią programu Młodzi na Progu są Rekolekcje Spotkania. Są one prowadzone przez specjalnie przygotowane ekipy we współpracy z zespołami z danej parafii.

1. Dla kogo prowadzimy rekolekcje?

Jeśli chcesz, aby nasza ekipa przyjechała poprowadzić Rekolekcje Spotkania, prosimy, abyś sprawdził, czy Twoja wizja pracy z młodzieżą zgadza się z naszą:

– prowadzisz program „Młodzi na Progu”,

– ewangelizowana młodzież zostanie zaproszona do wspólnoty, w której będzie mogła doświadczyć modlitwy uwielbienia, konkretnej formacji biblijnej i przygotowania do ewangelizacji,

podczas rekolekcji za bezpieczeństwo i dyscyplinę odpowiadają miejscowi animatorzy na czele z Księdzem,

ekipa miejscowa uczestniczy w całych rekolekcjach, przygotowując się do stopniowego przejmowania i docelowego samodzielnego ich prowadzenia.

2.  Odpowiedzialność Księdza:

– obecność na całych rekolekcjach;

– zapewnienie dojazdu i powrotu uczestników z rekolekcji;

– zebranie pieniędzy od uczestników;

– uregulowanie należności za ośrodek;

– pokrycia kosztów ekipy i organizacji rekolekcji;

– dostarczenie listy uczestników dyrektorowi kursu najpóźniej tydzień przed planowanym wyjazdem;

– odpowiedzialność za bezpieczeństwo = ubezpieczenie swoich podopiecznych, opiekunowie – 1 na 10 osób, pełnoletni, w miarę możliwości wychowawcy z uprawnieniami;

– wygłoszenie kazań wg schematu rekolekcji podczas Mszy Świętej + posługa sakramentem pokuty.

3. Aby samemu prowadzić Rekolekcje Spotkania:

– osoby, które chcą je prowadzić powinny wziąć w nich udział jako uczestnicy, lub, jeśli są dużo starsi, jako animatorzy,

– osoby, które były uczestnikami, tworzą ekipy wspólnie z naszą, stopniowo pełniąc i przejmując kolejne funkcje,

– osoby posługujące formują się we wspólnocie modlitewno- ewangelizacyjnej. Jeżeli nie jest to SNE, to przynajmniej 3 osoby z przyszłej ekipy powinny mieć doświadczenie kursów SNE,

– kiedy ekipa będzie w stanie sama poprowadzić rekolekcje, osoba z SNE posiadająca odpowiednie kompetencje udziela im prawa do prowadzenia Rekolekcji Spotkania.

4. Pokrycie kosztów ekipy i organizacji rekolekcji

Doświadczenie współpracy z wieloma wspólnotami i parafiami ukształtowało także pewne zasady pokrycia kosztów ekipy i organizacji Rekolekcji Spotkania, które na dzień dzisiejszy praktykujemy:

a) jeżeli potrzebujesz, żeby przyjechała do Ciebie nasza ekipa (albo jej część) i pomogła Ci w prowadzeniu rekolekcji, to pokrywasz koszt dojazdu i zamieszkania w ośrodku dla wszystkich osób z naszej ekipy + dobrowolna ofiara na dzieło Młodych na Progu.

b) dyrektor ekipy odpowiada za prowadzenie rekolekcji od strony metodologicznej i merytorycznej.Natomiastksiądz organizujący rekolekcje odpowiada za wszystkie kwestie związane z dyscypliną i bezpieczeństwem uczestników, ośrodkiem, dojazdem i kosztami rekolekcji.